Bộ kiểm tra chất lượng khí thở Dräger Aerotest Alpha

Bộ Kiểm Tra Chất Lượng Khí Thở Dräger Aerotest Alpha chuyên dùng để kiểm tra chất lượng, độ tinh khiết của khí thở ở áp suất thấp.

    .
    .
    .
    .