Draeger X-plore® 1300

Draeger X-plore® 1300 kết hợp bảo vệ hô hấp đã được chứng minh và đáng tin cậy với những ý tưởng mới thông minh đảm bảo mức độ thoải mái và dễ sử dụng cao.

    .
    .
    .
    .