Đầu dò khí Dräger Polytron 7000 Display 4 to 20 mA relay

4-20 mA
Tùy chọn
24 VDC

    .
    .
    .
    .