MLC – XM

Brand: Rexroth ( A Bosch Company)Rexroth ( A Bosch Company)

- Cơ sở: XM điều khiển nhúng

- Nhiều tùy chọn: Sercos, PROFIBUS và Multi-Ethernet.

- Hỗ trợ modul mở rộng

- Tích hợp I/O

- Xử lí dữ liệu theo thời gian thực

- Phản hồi 250µs

Go to top