Ống Lấy Mẫu Khí Dräger

Brand: DraegerDraeger

Ống Lấy Mẫu Khí Dräger với chất lượng đã được kiểm nghiệm. Các ống lấy mẫu và hệ thống lấy mẫu khí Dräger rất đáng tin cậy ngay cả khi sử dụng với các hợp chất phức tạp hay hỗn hợp các chất.

 - Các khí độc được lưu lại trong môi trường thích hợp - ví dụ như than hoạt tính, keo silica... Sau đó mẫu khí sẽ đước phân tích trong phòng thí nghiệm với các thiết bị chuyên dụng.

- Các ống lấy mẫu và hệ thống lấy mẫu khí Dräger cho phép nhận dạng và đo lường các chất khác nhau ngay cả trong môi trường khó khăn, hỗn hợp chất phức tạp.

Go to top