FTS – YM

– hệ thống điều khiển linh hoạt, độ chính xác cao trên Cơ sở YM

– Ngôn ngữ lập trình cao cấp C/C++, .Net

– Phần mềm thông minh

    .
    .
    .
    .