ILC – CML

– Cơ sở: CML điều khiển nhúng

– đồng bộ hóa điều khiển chuyển động

– Bộ xử lí tiên tiến

– Giao tiếp thời gian thực

    .
    .
    .
    .