ILC – XM

– Cơ sở: điều khiển nhúng XM

– hỗ trợ nhiều modun mở rộng

– Đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực

    .
    .
    .
    .