Bộ kiểm tra chất lượng khí Dräger Aerotest Simultan HP

Bộ Kiểm Tra Chất Lượng Khí Dräger Aerotest Simultan HP được sử dụng để kiểm tra chất lượng không khí ở áp suất cao. Kết hợp với Dräger Oil Impactor, hệ thống cung cấp một chất lượng kiểm tra đồng nhất cho việc kiểm soát chất lượng khí nén.

    .
    .
    .
    .