MLC – CML

– Cơ sở: CML

– Hỗ trợ modul mở rộng

– Tích hợp I/O

– Đồng bộ hóa chuyển động lên đến 64 trục

    .
    .
    .
    .