MLC – XM

– Cơ sở: XM điều khiển nhúng

– Nhiều tùy chọn: Sercos, PROFIBUS và Multi-Ethernet.

– Hỗ trợ modul mở rộng

– Tích hợp I/O

– Xử lí dữ liệu theo thời gian thực

– Phản hồi 250µs

    .
    .
    .
    .