MPC – YM

– hệ thống điều khiển truyền động chính xác, cơ sở: điều khiển nhúng YM

– Lập trình ngôn ngữ cấp cao ( C, C++, net)

– Điều khiển tối đa 12 trục, 120 I/O

– HĐH: Linux

    .
    .
    .
    .