Ống đo khí độc Dräger Tubes

Ống Đo Khí Độc Dräger Tubes là phương pháp tiết kiệm và hiệu quả để đo các loại khí độc hoặc hơi độc tại nơi làm việc. Kết quả có thể được cất giữ lưu lại để làm bằng chứng.

    .
    .
    .
    .