Ống lấy mẫu khí Dräger

Ống Lấy Mẫu Khí Dräger với chất lượng đã được kiểm nghiệm. Các ống lấy mẫu và hệ thống lấy mẫu khí Dräger rất đáng tin cậy ngay cả khi sử dụng với các hợp chất phức tạp hay hỗn hợp các chất.

    .
    .
    .
    .