SCSOx

– hỗ trợ lên tới 254 thiết bị

– Hồi tiếp 125 μs

    .
    .
    .
    .