ILC – XM

NSX : Rexroth ( A Bosch Company)Rexroth ( A Bosch Company)

- Cơ sở: điều khiển nhúng XM

- hỗ trợ nhiều modun mở rộng

- Đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực

Go to top