FTS - YM

NSX : Rexroth ( A Bosch Company)Rexroth ( A Bosch Company)

- hệ thống điều khiển linh hoạt, độ chính xác cao trên Cơ sở YM

- Ngôn ngữ lập trình cao cấp C/C++, .Net

- Phần mềm thông minh

Go to top