Cảm biến hạt xúc tác

Cảm Biến Hạt Xúc Tác / Dräger Catalytic Bead Sensors được thiết để để phát hiện nồng độ các loại khí và hơi dễ cháy trong môi trường. Cảm biến có nhiều phiên bản khác nhau tùy theo ứng dụng và nồng độ yêu cầu.

    .
    .
    .
    .